СТАТУТ ШКОЛЕ

Измене и допуне Статута

Измене и допуне Статута

Статут школе

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада Гимназије и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2023/2024. годину

Годишњи план рада Гимназије и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2022/2023. годину

Годишњи план рада Гимназије и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2018/2019. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Извештај о раду Гимназије и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2022/2023. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2017/2018. годину

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм Гимназије и средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2022. до 2026. године

Школски програм Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2018. до 2022. године

РАЗВОЈНИ ПЛАН

Развојни план Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2019. до 2024. године

Школски развојни план Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2016. до 2019. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник изменама и допунама Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Гимназија и средња стручна школа "Бранко Радичевић" Ковин

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Гимназија и средња стручна школа "Бранко Радичевић" Ковин

Правилник о награђивању ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања

Правилник понашања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања

Правилник о раду

Правилник о набавкама

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник o јавним набавкама 2021

Правилник о заштити података о личности

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о изменама и допунама правилникa о организацији и систематизацији послова и радних задатака

ПОСЛОВНИЦИ

Правилник о финансијском управљању и конторли

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Школског одбора

ОСТАЛО

Стратегија управљања ризицима