СТАТУТ ШКОЛЕ

Статут школе


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада Гимназије и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2023/2024. годину

Годишњи план рада Гимназије и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2022/2023. годину

Годишњи план рада Гимназије и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2018/2019. годину


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Извештај о раду Гимназије и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2022/2023. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Извештај о раду Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за школску 2017/2018. годину


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм Гимназије и средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2022. до 2026. године

Школски програм Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2018. до 2022. године


РАЗВОЈНИ ПЛАН

Развојни план Гимназије и и Средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2024. до 2029. године

Развојни план Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2019. до 2024. године

Школски развојни план Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин за период од 2016. до 2019. године


ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду (линк ка сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности)

Информатор о раду (30. јануар 2024.) - PDF верзија


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у школи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
за време боравка у школи и свих активности које организује Гимназија и средња стручна школа "Бранко Радичевић" Ковин

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о обављању друштвено - корисног, односно хуманитарно рада

Правилник понашања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правилник о раду

Правилник о набавкама

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник o јавним набавкама 2021

Правилник о заштити података о личности

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о изменама и допунама правилникa о организацији и систематизацији послова и радних задатака


ПОСЛОВНИЦИ

Правилник о финансијском управљању и конторли

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Школског одбора


ОСТАЛО

Стратегија управљања ризицима